Atharvashirsha Pathan: Inclusion of Atharvashirsha Pathan in the curriculum, decision of Savitribai Phule Pune University

Savitribai Phule Pune University Course : From the Sanskrit-Prakrit Department of Savitribai Phule Pune University Atharvashirsha Pathan (Atharvashirsha Pathan) has been included in the syllabus. For this, the help of Shrimant Dagdusheth Halwai Ganpati Mandal in Pune and Vani College in Yavatmal district has been taken. It has been said by the university that this step has been taken to increase the taste of Sanskrit subject. This course of Atharvashirsha is online and is available for free.  Some videos of Atharvashirsha have been made available on the website for this course. At the same time, some questions will also be asked to those who are doing this course online. A certificate will be given to those who complete the course. This course will be of 21 hours duration.

Meanwhile, the inclusion of Atharvashirsha in the curriculum of Savitribai Phule University has been opposed by scholar Hari Narke of Mahatma Phule’s views.

Atharvashirsha is the most popular Ganesha hymn to Lord Ganesha. Maharashtra Ganapati Atharvashirsha is recited from house to house. Atharvashirsha describes the form of Nirguna Ganesha.

Atharvashirsha

Sri Ganeshaya Namah:
Om Bhadran Karnebhi Shrinuyam Deva:.
Bhadram Pasyemaksabhiryajatra:..
Sthirai Rangai Stushtuvam Sahastanubhi::.
Vyashem Devhitam Yadayu:.1.
Om Swasti Na Indro Vriddhasrava:.
Svasti Na: Pusha Vishwaveda:.< br />Svasti no Starkshryo Arishta Nemi:..
Svasti no Brihaspatirddhatu. Shanti: Shanti:…
 
Twameva praktiyam tattvamasi..
Twameva kevalam karttaऽsi.
Twameva kevalam dhartasi..
Twameva kevalam hartaऽsi.
Twameva Sarvam Khalvidam Brahmasi..
Tvam Sakshadtmasi Nityam. Satya Vachmi..
Av Twam Maa.. Dear speakers..
Dear listeners. Avadataran..
Ava dhataram avanuchanamavashishyam..
Ava patirat.. Avottaratat..
Avottaratat.. Ava dakshinattat..
Avchordhvatattat.. Avadharattat.. 
Sarvato ma pahi-pahi samantat..3.. 
 
Tvam vaangmayachastvam chinmay.
Tvam vaagmayachastvam brahmamay:..
Twam Sachchidananda Dwitiyoasi.
Twam Pratyasam Brahmasi.
Twam Jnanamayo Vigyanmayoཽsi.4.
 
All the worlds‍dan tvatto goya.
All the worlds are Tvattastisthati.
Sarva jagadidam twayi layameshyati..
Sarva jagadidam twayi pratyeti..
Tvam bhumiraponlotoĽnilo nabh:..
Tvam chatvarivakpadani..5..
 
Tvam gunayatrayati : Tvam Vasthatrayatit:.
Tvam Dehatrayatit: Tvam Kaltrayatit:.
Tvam Mooladhara Shittoཽsi Nityam.
Tvam Shakti Triad:..
Tvam Yogino Dhyayanti Nityam.
Tvam Shaktitrayat:. ..
Tvam Yogino Dhyayanti Nityam.
Tvam Brahma Tvam Vishnustvam Rudrastvam Indrastvam Agnistvam.
Vayustvam Suryastvam Chandrastvam Brahmabhurbhuva: Swarom..6..
 
Ganadin Purvmucharya After Varnad and then..
Answar: Partar:. Half-heartedly..
Taren Riddham.. Etattava Manusvarupam. Bindurutra forms..
Nada: Sandhanam.. Samhita Sandhi: Saisha Ganesha Vidya..
Ganak Rishi: Nichrudrayatrichhand:.. Ga‍Ganpati Deity. Vakratundaya dhimahi tannodanti prochodya..
Ekdanta chaturhastha paramankushdharinam..
Radam cha varadam cha hastai vibhranam mushak dhwajam..
Rakta lambodaram shurpkarnak raktavasam..
Rakta gandha snuliptag raktapuspai supujitam..8 ..
 
Bhaktanukampin devam jagatkaranamchyutam..
Avirbhutam cha srishtayadau prakritai: purushatparam..
And dhyayati yo nityam sa yogis on yogis:.. 9..
 
Namo Vratpataye Namo Ganpataye.. Nama: prathampattaye..
Namasteśtu lambodarayaikdantai vighnanashine shiva sutaye.
Sri Varadamurtaye namonam:..10..
 
Etadatharvashirsha Yośdhite.. S: Brahmabhuyaya kalpte. 11..
  br />Dharmartha Kamamoksham cha vidanti..12..
 
Idamtharvashirsham shishyayan deyam..
Yo if mohaddasyati sa papiyaan bhavati..
Sahastravarnat or this work may be fulfilled. 13 Brahmadyarvarana vidyat na vibheti kadachneti..14..
 
Yo durvan kurairyajati sa vaishravanopamo bhavati..
Yo lajairyajati sa yashovan bhavati.. S: Medhawan Bhavati..
Yo Modaka Sahastrain Yajati.
S Vanchhit Phalam Vapnoti..
Y: Sajya Samibhdarbhayajati, Sa Sarvam Labhate Sa Sarvam Labhate..15..
&nbsp ;
Ashto Brahmanaam Samyagrahayitwa Suryavarchaswi Bhavati..
Surya Grhye Mahandyam Pratibhasannidhau Va Japatva Siddha Mantron Bhavati..
 
Mahavighnatpramuchyate.. Mahadoshatpramuchya.. Mahapapat Pramuchyate.S sarva vidbhavati s sarvavidbhavati. Ya and Ved Itupanishad..16..

Get the latest more Pune news updates